Disclaimer & Algemene voorwaarden

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website en in de nieuwsbrieven aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Geen garanties
Deze website is gebouwd zonder garanties te leveren. Rondom-Gezond geeft geen enkele aansprakelijkheid of garantie in verband met deze website of de informatie en materialen die op deze website en in de nieuwsbrieven zijn verstrekt. Rondom-Gezond garandeert daarbij niet dat:

 • De website continue beschikbaar zal zijn; en
 • De informatie op deze website en in de nieuwsbrieven compleet, waar accuraat of niet-misleidend is.

Eigendom
De inhoud van deze website is eigendom van Silvana Luik-Kühne, oprichter van Rondom-Gezond.nl en mag niet zonder toestemming worden gebruikt. Op de teksten en foto’s van Rondom-Gezond berust copyright. Het gebruiken van mijn foto’s en teksten is wettelijk niet toegestaan.
Aan de inhoud van Rondom-Gezond kunnen geen rechten worden ontleend. De artikelen worden met zorg samengesteld. Ondanks dit kunnen artikelen onvolledig zijn of onjuistheden bevatten. Rondom-Gezond is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van www.Rondom-Gezond.nl en de nieuwsbrieven.
Als een bepaling van deze website disclaimer niet afdwingbaar, volgens de toepasselijke wetgeving, is of blijkt te zijn, is dit niet van invloed op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze website disclaimer.

Aansprakelijkheid
De therapeut/natuurgeneeskundige geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut/natuurgeneeskundige. De therapeut/natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

Er kunnen geen garanties geven worden met betrekking tot gewichtsverlies en/of verbetering van uw gezondheid.

Metabolic Balance
Als je, nadat je hebt besloten tot aankoop van het voedingsplan, annuleert na bloedonderzoek, moet ik de kosten van het voedingsplan in rekening brengen.

Privacy
Rondom-Gezond zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Rondom-Gezond daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

AVG privacy wetgeving

De AVG privacywetgeving stelt mij verplicht om duidelijk te zijn over wat ik met jouw persoonsgegevens doe. Jouw gegevens zijn bij mij veilig.

Waarom sta jij geregistreerd in mijn mailinglijst?
Jij staat bij mij geregistreerd omdat je je hebt ingeschreven voor de 9 tips om af te vallen op www.rondom-gezond.nl. De gegevens die je daarbij hebt opgegeven zijn vastgelegd in een mailinglijst in MailChimp. Dit zijn jouw voornaam en email-adres. Uiteraard doe ik verder niets met deze gegevens, behalve dat je eens in de zoveel tijd een bericht van mij ontvangt met informatie, tips en kortingen.

Gegevens aanpassen of uitschrijven kan altijd via de onderstaande link bij ieder email, dat je van mij ontvangt.

 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6.11.2020.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Praktijk Rondom-Gezond, Silvana Luik-Kühne, Paul Desmondsingel 176, 3069RW Rotterdam-Zevenkamp, info@rondom-gezond.nl, 0624713367, rechtspersoonlijkheid, KvK: 69225346

 

Silvana Luik verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Silvana Luik-Kühne verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

 

Silvana Luik-Kühne verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties, informatie op de website

 

 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO).

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat  hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Silvana Luik-Kühne persoonsgegevens uitwisselen. Silvana Luik-Kühne kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Silvana Luik-Kühne aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Silvana Luik-Kühne zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

 

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Silvana Luik-Kühne zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Silvana Luik-Kühne zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

 

 

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Silvana Luik-Kühne passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

 

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Silvana Luik-Kühne een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u Silvana Luik-Kühne verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Silvana Luik-Kühne info@rondom-gezond.nl

Paul Desmondsingel 176

3069RW Rotterdam

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Silvana Luik-Kühne laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06.11.2020.

 

Silvana Luik-Kühne kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.